เจ้าของสถานที่ลงทุน
มีระบบเก็บเงินให้

สำหรับร้านอาหาร คาเฟ่ และธุรกิจอื่นๆ ที่สนใจลงทุนทำสถานีชาร์จด้วยตนเอง มีระบบชำระเงินสำหรับผู้ใช้บริการ

สำรวจพื้นที่และระบบไฟฟ้าของสถานที่

สำรวจพื้นที่และระบบไฟฟ้าของสถานที่

ทำสัญญาข้อตกลงการเข้าร่วมเฟรนไชส์ และชำระค่าใช้จ่าย

ทำสัญญาข้อตกลงการเข้าร่วมเฟรนไชส์ และชำระค่าใช้จ่าย

ติดตั้งและดำเนินสถานี ให้ผลตอบแทนอัตโนมัติแก่แฟรนไชส์

ติดตั้งและดำเนินสถานี ให้ผลตอบแทนอัตโนมัติแก่แฟรนไชส์

ข้อกำหนดของแฟรนไชส์สถานีชาร์จ ERGE

ข้อกำหนดของแฟรนไชส์สถานีชาร์จ ERGE

1. ค่าใช้จ่าย

เจ้าของสถานที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ชำระค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ตกับผู้ให้บริการเครือข่าย

2. ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์

โอเปอเรเตอร์ จะคิดค่าบริการระบบในอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา โดยจะมีการหักค่าบริการอัตโนมัติเมื่อทำการโอนรายได้เข้าบัญชีของเจ้าของสถานที่ โดยสามารถตรวจสอบได้จากรายงานของระบบบริหารจัดการ

3. อุปกรณ์และการติดตั้ง

โอเปอเรเตอร์เป็นผู้ดำเนินการ ในการติดตั้งสถานี การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ตทั้งหมด เพื่อให้สถานีสามารถดำเนินธุรกิจได้ โดยทรัพย์สินจะเป็นของเจ้าของสถานที่

4. การบำรุงรักษา

เพื่อให้การให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและความปลอดภัย โอเปอเรเตอร์ จะเป็นผู้ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเครื่องชาร์จ และสถานีชาร์จในทุกกรณี

5. การตลาดและประชาสัมพันธ์

โอเปอเรเตอร์จะดำเนินการทำการตลาด โฆษณา และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความน่าเชื่อถือโดยรวมแก่สถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยให้เป็นดุลยพินิจของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

6. การบริการลูกค้าและการสนับสนุน

เจ้าของสถานที่ต้องดูแลรักษาและรับผิดชอบความปลอดภัยของเครื่องและสถานีชาร์จ หากมีความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายใดๆ เจ้าของสถานที่ต้องแจ้งให้โอเปอเรเตอร์ทราบ เพื่อดำเนินการฃซ่อมแซมแก้ไข